رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
جشنواره مشکات

جشنواره آموزشی ترویجی مشکات و مدیریت محله

مدیریت محله ترويج فرهنگ شهروندی با تکيه بر ظرفيت‌ها و قالب‌های متنوع فرهنگی و هنری و تلاش در جهت اصلاح رفتارهای اجتماعیبا ارائه آموزش‌ها و الگوهای مناسب از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه آموزش‌های شهروندی قلمداد می‌شود. جشنواره آموزشی- ترویجی مشکات از جمله مهم‌ترین راه کار های تحقق این مهم و نمایش دستاوردها و ظرفیت‌های سالانه آموزش‌های شهروندی در محلات شهر تهران است. این جشنواره بر مبنای اصول آموزش و یادگیری و اصول و مفاهیم آموزش‌های شهروندی (مبانی توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران) طراحی و اجرا می‌شود.  بنابراین در طراحی و اجرای جشنواره مراحل ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

1- هدفگداری آموزشی بر پایه اصول یادگیری و تغییر رفتار شهروندان

2- شناسایی، معرفی و باز تولید موقعیت‌های آموزشی در عرصه شهر و محله و تأمین محتوای یادگیری بر مبنای اهداف مدیریت شهری و انتظارات عملکردی حوزه‌های مختلف مدیریت شهری از شهروندان

3- تأمین موقعیت‌ها، روش‌ها و امکانات آموزشی برای حضور فعال شهروندان در یک فرایند آموزشی و تولید اثر و داوری آثار بر مبنای سطوح و حیطه‌های یادگیری  

تعریف

جشنواره‌ای عمومی با موضوع آموزش فرهنگ شهروندی که همه ساله از شهروندانی که با بهره گیری از فرصت‌ها و تجارب یادگیری در محله و شهر، آفرینش‌گر آثار برتر در قالب‌های متنوع فرهنگی هنری هستند قدردانی و تجلیل می‌نماید. 

مأموریت‌ها:

·   ایجاد فرصت‌های مشارکت شهروندان در جهت ترویج آموزش‌های شهروندی

·   ایجاد فرصت‌های یادگیری در جهت تقویت رفتارهای مطلوب مبتنی بر فرهنگ شهروندی

 اهداف:

الف) اهداف ناظر بر ترویج آموزش‌های شهروندی توسط شهروندان:

          1.  شهروندان اهمیت و اولویت آموزش‌های شهروندی را در محیط شهری درک کنند.

2.  شهروندان نسبت به نقش آفرینی در ترویج آموزش‌های شهروندی تمایل یافته و آمادگی‌های لازم  برای کسب توانایی های این نقش آفرینی را کسب نمایند.

3.  شهروندان بتوانند فرصت‌های آموزشی را از محیط خود شناسایی و اکتشاف نمایند.

4.  شهروندان به نقش خود در بهره گیری از فرصت‌های آموزشی آشنا شوند.

5.  شهروندان بتوانند نقش خود را در پدید آوردن فرصت‌های آموزشی برای دیگر شهروندان باور کنند.

6.  شهروندان بتوانند مهم ترین موضوعات رفتار شهروندی را درک کنند.

7.  شهروندان بتوانند به اهمیت فراگیری عادات و مهارت‌های صحیح زندگی در شهر پی ببرند.

 

ب) اهداف مبتنی بر تقویت فرهنگ شهروندی و تصحیخ رفتار شهروندان:

            1.    بهبود فرهنگ بهره برداری و نگهداری فضای سبز شهری

2.    بهبود سبک زندگی و الکوی مصرف

3.    بهبود فرهنگ بهره برداری ازشبکه اتوبوسرانی در حمل و نقل همگانی

4.    بهبود فرهنگ بهره برداری از شبکه متروی شهری در حمل و نقل همگانی

5.    بهبود فرهنگ بهره برداری از شبکه تاکسیرانی در حمل و نقل همگانی

6.    بهبود فرهنگ آپارتماننشینی و رعایت حقوق همسایگی

7.    بهبود فرهنگ بهره برداری و حفاظت از محیط زیست شهری

8.    بهبود فرهنگ پاکیزگی و مدیریت پسماند در محله

9.    بهبود فرهنگ رعایت زیبایی در منظرهای‌ محله‌ای

10. بهبود فرهنگ ترافیکی

11. بهبود فرهنگ پیشگیری و مقابله با بحران‌های طبیعی شهری

12. بهبود فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث

 

سطوح ستادی و اجرایی جشنواره:

1.  برگزار کننده: معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

2.  ستادمرکزی: اداره کل آموزش‌های شهروندی

3.  ستادهای موضوعی تخصصی: سازمان‌ها و ادارات کل همکار جشنواره

4.  دبیرخانه‌های تخصصی: دوازده منطقه منتخب شهر تهران

5.  ستادهای منطقه‌ای: شهرداری مناطق بیست و دوگانه

6.  دبیرخانه‌های محله‌ای: 374 محله شهر تهران

 

مخاطبان:

همه شهروندان در 374 محله شهر تهران

 

زمان بندی کلی اجرای جشنواره:

1.  راه اندازی ستادهای محله ای: نیمه اول مرداد ماه 1393

2.  تبلیغات و اطلاع رسانی محله ای: شهریور تا پیاین آذر ماه 1393

3.  ایجاد موقعیت های آموزشی برای شهروندان و جمع آوری آثار: شهریور ماه تا پایان آذر ماه 1393

4.  داوری آثار: دی ماه 1393

5.  اختتامیه های موضوعی، اعلام نتایج و اهداء جوایز برگزیدگان محورهای دوازده گانه: هفته چهارم بهمن ماه و نیمه اول اسفند ماه

6.  اختتامیه نهایی اعلام نتایج و اهداء جوایز برگزیدگان شهری: اردیبهشت ماه 1394