رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
نشریه های اسکن شده سرای محله

در این قسمت جهت استفاده بهینه اهالی محترم محله، نشریات چاپی سرای محله به صورت اسکن شده قرار می گیرد. نشریات سرای محله به صورت متداول و ماهانه به این قسمت اضافه می گردد.

نشریه آشنایی با فعالیت های شورایاری و سرای محله

تاریخ انتشار: مرداد ماه سال 1392

دریافت نشریه

نشریه گزارش عملکرد خانه تسنیم در سه ماه نخست سال 1392

تاریخ انتشار: تیر ماه سال 1392

دریافت نشریه

نشریه معرفی برنامه های خانه سلامت

تاریخ انتشار: خرداد ماه سال 1392

دریافت نشریه

نشریه معرفی برنامه های خانه ورزش

تاریخ انتشار: خرداد ماه سال 1392

دریافت نشریه

 

نشریه معرفی و گزارش عملکرد شورایاری در سال 1391

تاریخ انتشار: اسفند ماه سال 1391

دریافت نشریه

نشریه معرفی و گزارش عملکرد سرای محله در سال 1391

تاریخ انتشار: اسفند ماه سال 1391

دریافت نشریه