رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
معرفی نشریات

 نشریه همشهری محله

نشريات همشهري‌ محله اولين نشريات جدي شهري با رويكرد منطقه‌اي و محلي هستند كه با گستره انتشار در 22 منطقه شهر تهران به صورت هفته‌اي منتشر مي‌شوند. امروز نزديك به 7 سال از عمر اين نشريات محلي مي‌گذرد و به دليل وجود نداشتن رقيبي جدي در سطح محلات، اين نشريه پل ارتباطي مهمي ميان مخاطبان و روزنامه همشهري شده و تاثيري چشمگير در شمار مخاطبان اين رسانه دارد. هر يك از نشريات همشهري محله در هفته يك نوبت و بر اساس برنامه زماني تعريف شده در گستره جغرافيايي كلانشهر تهران به چاپ مي‌رسند؛ تنها به دليلي اهميت ويژه‌اي كه روزنامه براي منطقه تاريخي «ري» قائل است، ويژه‌نامه همشهري‌ري روزانه در 8 صفحه منتشر مي‌شود. نشريات 22گانه همشهري‌محله با توجه به 3 عنصر شهر، مديريت شهري و شهروندان، سعي در تشويق بيشتر مردم به نقش‌آفريني در طرح و حل مسايل شهري و اعمال نظارت و پيگيري بر فعاليت‌هاي مديريت شهري هستند.
استفاده از چهره‌هاي مرجع در راستاي احياي هويت محلي، تاريخچه و ظرفيت‌هاي محلي و تاكيد بر الگوسازي فرهنگ شهرنشيني، توجه ويژه به كانون‌هاي مذهبي و ارزشي همچون مساجد، هيئات، كانون‌هاي قرآني، خانواده‌هاي معزز شهدا، جانبازان و ايثارگران و كم كردن فاصله ميان وقايع مهم منطقه‌اي با زمان انتشار همشهري‌محله از ديگر رويكردهاي همشهري‌محله محسوب مي‌شود.

 وب سایت نشریه همشهری محلهدسترسی به آرشیو نشریه همشهری محله 4